Historien, maleri av Alf Rolfsen, 1922

Hvem tjener på stengingen av Hersleb skole?

Hersleb skole er foreslått nedlagt fra neste skoleår, dette selv om prognosene er at Oslo kommune må bygge et klasserom i uken frem til 2020 for å få plass til nye skoleelever de neste ti årene.
Hersleb var ferdig for innflytting i 1922 og har siden huset barn fra Oslo indre øst. 2009 måtte alle på skolen flytte umiddelbart grunnet funn av asbest i lufteanlegget. Siden har skolen hatt midlertidige lokaler i gamle Elvebakken skole.
Det er mange argumenter for å gjennomføre en oppgradering og relokalisering til Hersleb skoles opprinnelige bygg som foreslått i skolebehovsplanen datert juni 2010.
Hersleb skole er av nasjonal interesse fordi den huserer tre store tidstypiske veggmalerier av noen av de fremste norske malerne fra 20tallet. Alf Rolfsen, Per Krohg og Axel Revold har alle laget hvert sitt bilde på seks ganger to meter i form av freskomaleri i tre av skolens etasjer. Det er av nasjonal interesse å bevare og tilgjengliggjøre den kunsten for allmennheten. Hva slags planer har Oslo kommune for at disse verdifulle arbeidene ikke blir destruert av en eventuell ny eier? Er disse maleriene inkludert i en eventuell fremtidig takst av bygget? Hvordan skal kommunen sikre seg et hensiktsmessig bruk av lokalene hvor kunsten kommer til sin rett?
Hvis skolen som foreslått samlokaliserer med Sofienberg vgs på deres tomt, vil det først bli ferdig om tre-fire år. I mellomtiden vil elevene busses til andre skoler med ledig kapasitet. Dette er i praksis et forsøk på å gjennomføre den omtalte ”bussingen” hvor unge med flerkulturell bakgrunn blir forsøkt integrert i andre miljøer en sine egne. Noe det har vært stor politisk uenighet om og debattert i media siste året. Skal undervisningsbygg nå bli organet som starter dette politiske eksperiment uten at Oslo kommune har kommet frem til en demokratisk beslutning om saken? Bussing av elever vil også påvirke nærmiljøet, en bydelsgenerasjon vil splittes i tidlig ungdom, hva gjør det med lokalmiljøet? Det vil sannsynlig medføre en utflytting av barn fra området, indre sentrum vil stå uten skoletilbud for ungdom og det vil medvirke til en større gjennomstrømning av mennesker og økt salg av bolig i et område som trenger stabilisering og lokal identitet. En lokal ungdomsskole er en viktig aktør i dette arbeidet.
Hersleb skole har opparbeidet seg en spesialkompetanse på undervisning for ungdom med flerkulturell bakgrunn. Nå ser det ut som at skolens pedagogisk personal blir splittet og kompetansen som fagmiljø vil forsvinne. Noe som virker mot integreringens hensikt, den kompetansen denne gruppen lærere sitter på er noe vi trenger samlet. Hersleb skole kunne vært et kompetansesenter for ungdom med flerkulturell bakgrunn.
Hva vil skje med lokalene til Hersleb skole ved en nedleggelse? Vi mener at det er av stor vekt å vedta en plan for hva som skal skje med det gamle skolebygget før en eventuell nedleggelse vedtas. Er det planlagt et salg av bygget til private eiere? Før huset eventuelt blir solgt må dette sees nærmere på! Denne sentrale Oslotomten er verdt så mye penger at det må komme bydelens befolkning til gode, ikke kun Osloskolen.
Ville noen annen skole i Oslo kommune blitt behandlet på denne måten? Andre skoler får bygget brakker, hva med Hersleb skole?

Helen Eriksen, Ebba Moi og Stefan Schrøder, billedkunstnere tilknyttet Hersleb skole gjennom Norsk Kulturråd, satsing på billedkunst og barn gjennom Kunstløftet.

Publisert i 2010, Nye Meninger, Dagsavisen