I want to tell you of great thingsUtstilling på Skulpturarena øst, Carl Berner t-bane stasjon, april 2012.

Skulpturarena öst presents:

Helen Eriksen, Ebba Moi and Stefan Schröder
I want to tell you of great things…

20.04. - 13.05. 2012
Carl Berner Project Space - Carl Berner Underground Station
Welcome to the opening 6 pm
Friday 20. April

“Art marks our identity as humans and instils in us a binding sense of community and reciprocity.” Professor Dr. Anne Bamford, 2012
Since 2009 artists Helen Eriksen, Ebba Moi and Stefan Schröder have collaborated in the artist initiated project space, Tenthaus Oslo. Through public exhibitions and workshops Eriksen, Moi and Schröder have investigated the role of artists working in schools. They work through a creative partnership contracts and establish themselves in residency in the schools. A group of the school’s children are invited to spend time with the artists and experience art in practical terms. They have also gained insight into positions of the artist in contemporary society. I want to tell you of great things… at the Carl Berner Project Space comments on and show's the work of the artists together with teenagers from Sinsen, Sofienberg and Hersleb schools.
The artists invited Professor Dr. Anne Bamford to write an independent text about art and children that also refers to her UNESCO research on the same theme. A film shows the text being read aloud by students at Sofienberg Upper Secondary School.

In a second work in the exhibition the artists present a new school manifesto on eight large posters. The pupils have contributed with completely new perspectives on how the everyday reality of school should be organised. Pupils at Sinsen Secondary School developed the manifesto when they were asked to imagine and describe their ideal school.

Collaborators in this exhibition are Professor Dr. Anne Bamford, pupils from Sinsen Primary and Secondary school 2009-2010, Hersleb Secondary School 2010-2011 and Sofienberg Upper Secondary School 2011-2012.
I want to tell you of great things… is financed by Arts Council Norway and Kunstløftet.

Opening times are the same as Carl Berner ungergound station
Skulpturarena öst
The Association of Norwegian Sculptors
www.skulpturarena.no
www.tenthaus.no
www.kunstloftet.no
www.norskbilledhoggerforening.no

 

Skulpturarena öst presenterer:

Helen Eriksen, Ebba Moi og Stefan Schröder
I want to tell you of great things…

20.04. - 13.05. 2012
Prosjektrom Carl Berner - Carl Berner T - banestasjon
Velkommen til åpning fredag 20.04. kl. 18

”Kunst markerer vår identitet som mennesker og gir oss en forpliktende følelse av fellesskap og gjensidighet.” Professor Dr. Anne Bamford, 2012
Siden 2009 har billedkunstnerne Helen Eriksen, Ebba Moi og Stefan Schröder samarbeidet om det kunstnerdrevne visningsstedet Tenthaus Oslo. Gjennom offentlige utstillinger og verksteder med ungdommer har Eriksen, Moi og Schröder utforsket det å arbeide som kunstner på en skole. Kunstnerne har etablert partnerskapsavtaler og fått atelier på skolene. En gruppe av skolenes ungdommer har blitt invitert til å tilbringe tid sammen med kunstnerne og fått erfare kunst i praksis. De har også fått innsyn i kunstneriske posisjoner i dagens samfunn. Utstillingen I want to tell you of great things… i Prosjektrom Carl Berner kommenterer dette og viser frem kunstnernes arbeid med elever fra Sinsen, Sofienberg og Hersleb skole.
Til utstillingen har kunstnerne invitert Professor Dr. Anne Bamford til å fritt skrive en tekst om kunst og barn, som også refererer til Bamfords UNESCO-forskning på samme tema. En film viser teksten som leses opp av elever fra Sofienberg skole i Oslo.
I det andre arbeidet i utstillingen viser kunstnerne et nytt skolemanifest fordelt over åtte store plakater. Her har elevene kommet med helt nye synspunkter om hvordan hverdagen på skolen bør organiseres. Manifestet ble utviklet av elever ved Sinsen skole som fikk i oppgave å forestille seg og sette ord på hvordan en ideell skole burde være.

Samarbeidspartnere i utstillingen er Professor Dr. Anne Bamford, elever fra Sinsen skole 2009-2010, elever fra Hersleb skole 2010-2011 og elever fra Sofienberg videregående skole 2011-2012.
Utstillingen I want to tell you of great things… er støttet av Norsk kulturråd og Kunstløftet.

Åpningstider: som T-banen
Skulpturarena öst
NORSK BILLEDHOGGERFORENING
www.skulpturarena.no
www.tenthaus.no
www.kunstloftet.no
www.norskbilledhoggerforening.no

I want to tell you of great things

I want to tell you of great things

I want to tell you of great things

I want to tell you of great things

I want to tell you of great things

I want to tell you of great things

I want to tell you of great things

I want to tell you of great things

260 img1339

I want to tell you of great things

I want to tell you of great things

263 img1273

Anne Bamfords tekst

Jeg vil fortelle om store ting… om meningen med livet… om menneskenes egenart, våre behov og ønsker… om teknologi og fremtiden vår. Historien jeg vil dele met dere handler også om kunstens uunnværlighet, ikke bare for barn, men i alle menneskers liv.

Kunsten gjenspeiler naturens, klodens, universets og menneskehetens gang. Kunst markerer vår identitet som mennesker og gir oss en forpliktende følelse av fellesskap og gjensidighet. Ved aktivitet innen ulike kunstformer får barn sjansen til å bruke hendene og kroppene sine på en tilfredsstillende måte.

Gjennom ritualer forskjønner kunsten det fysiske og sosiale miljøet vårt, og gjør det mulig for oss å takle angst og usikkerhet. Kunsten gir oss nødvendige nøkler for å få tilgang til de dype og opphøyde delene av menneskenes natur.

De ultimative verdene som presenteres gjennom kunst overgår individ, tid og omstendighet og uttrykker følelser og fremmer forståelse på tvers av kulturelle og historiske grenser og taler til alle mennesker.

Kunst gjør det mulig for barn å formidle tankene sine på bestemte måter terms, som visuelle uttrykk eller bevegelser. Så kunst handler både om hjerne og hjerte. Den er ekspressiv og kommunikativ – symbolsk og universell. Kunst for barn er helt annerledes enn bildet av en kunstner som arbeider isolert i et studio. Det er en meget sosial aktivitet. Barn snakker ofte mens de skaper kunst. De liker å skape kunst i grupper, og setter pris på innspill fra en kompetent voksen. Både kunstens prosess og produkter gir klare bevis på delte og kulturelt viktige betydninger. Denne kommunikasjonen manipuleres effektivt ved å påvirke skapelsens sensoriske medium – uansett om dette skjer gjennom maling, bevegelse, musikk eller et annet medium…

Barn kommer til skolen “forhåndsprogrammert” med så mange estetiske reseptorer. Alle verdens samfunn er aktive innen kunst, og kunsten florerer i moderne samfunn, der vi bruker kunstens kraft for å formidle budskapet vårt. Vi har, kort sagt, utviklet oss til ”kunstmottakelige” mennesker. Hvis du observerer småbarn som leker, vil du se at de kommuniserer i kunstneriske former på en helt naturlig måte.

Gjennom kunst gir barna mening en enhetlig form. Kunst vektlegger hvordan ulike fenomener er relatert. Helhetlig tenkning og syntese er av avgjørende viktighet i fremtidens verden. Med dette synspunktet som basis blir kunst et grunnleggende innholdsområde i skolers læreplan. Kunst spiller en viktig rolle i utdanning som et middel til å gi elevene de sosiale og intellektuelle overlevelsesferdighetene de vil trenge i en uforutsigelig fremtid.

Det er lett å henge seg opp i alle de funksjonelle årsakene til at kunst er viktig for fremtiden vår, og å overse det grunnleggende prinsippet: at kunst tilfører barns liv moro og glede, og gjør livene deres spesielle. Mennesker har en iboende estetisk sensibilitet, og skolen må være oppmerksom på dette og tilrettelegge kunstopplevelser av høy kvalitet for elevene sine. Vi vet meget lite om de mekanismene som former estetisk smak, fantasi eller kreativitet. Det vi imidlertid vet er at kunst og skjønnhet kan skape forunderlige dagdømmer vi alle kan delta i.

Hvilke implikasjoner har alt dette for utdanningens fremtid? Dagens unge mennesker vil være morgendagens oppfinnere av nye kulturelle mønstre og sosiale filosofier. Du vil måtte være i stand til å finne opp/designe materialene, betingelsene og fellesskapet som passer til denne nye verdenen. Elevene må få både gjennomgående og sekvensiell læring, både innen og på tvers av ulike kunstformer. Vi trenger fagplaner som er mer fleksible og går mer i dybden. I god kunstundervisning skjer det store mengder læring. Barn utvikler ferdigheter og forståelse gjennom aktivt engasjement i å påvirke sin egen læring innen kunsten. Kunst er et utmerket eksempel på livs lang læring, og elevene må oppmuntres til å se kunst som en integrert del av sin samlede læring.

I tillegg til disse synlige ferdighetene, spiller kunst en enormt viktig rolle i elevenes samlede læringserfaring. Gjennom å delta i kunstneriske aktiviteter utvikler elevene seg både når det gjelder å ta risikoer, utholdenhet og ansvar for egen læring.

Skoler som legger stor vekt på kunst i læreplanen anses for å være mer dynamiske, interaktive, energiske og innovative enn skoler som ikke har kunstprogrammer av høy kvalitet. Kontinuerlig deltakelse i kunstneriske aktiviteter har uttalte akademiske fordeler. På skoler der kunst ble introdusert som del av læreplanen så man med en gang positive resultater, både for skolens akademiske og sosiale liv.

Lærere må fremme kunst, både på skolen og i barnas dagligliv. I fremtiden vil det ikke finnes noen bilder uten mening. Lærere bør gjøre bruk av kunstens perseptuelle og kognitive aspekter når de forbereder elevene sine på fremtiden.

Avslutningsvis vil jeg bare understreke kunstens enormt store betydning i mennesker liv. Bare tenk hvordan det ville være å leve i en verden uten kunst!

Professor Dr. Anne Bamford 2012